Responsive image

เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบศูนย์ภาษา

เข้าชม : 147 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:55:58

เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 17 พฤษภาคม 2565