Responsive image

Download

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 แบบฟอร์ม : แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2566
22 กันยายน 2565 เวลา 09:22:27
41
2 รายงานการประชุม : รายงานการประชุมชี้แจงการเบิกจ่าย ครั้งที่ 3/2564
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:28:46
161
3 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง : คู่มืออธิบายแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
27 ตุลาคม 2564 เวลา 16:40:59
136
4 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง : แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
27 ตุลาคม 2564 เวลา 16:40:19
108
5 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง : ประกาศมหาวิทยาลยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรณีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1 ตุลาคม 2564 เวลา 13:38:22
222
6 เอกสารประกอบกิจกรรม : เอกสารประชุมชี้แจงการเบิกจ่าย ครั้งที่ 3/2564
17 กันยายน 2564 เวลา 12:20:26
110
7 รายงานการประชุม : รายงานการประชุมชี้แจงการเบิกจ่าย ครั้งที่ 2/2564
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:28:57
83
8 เอกสารประกอบกิจกรรม : เอกสารประชุมชี้แจงการเบิกจ่าย ครั้งที่ 2/2564
17 กันยายน 2564 เวลา 12:04:24
96
9 รายงานการประชุม : รายงานการประชุมชี้แจงการเบิกจ่าย ครั้งที่ 1/2564
17 กันยายน 2564 เวลา 11:57:59
78
10 เอกสารประกอบกิจกรรม : เอกสารประชุมชี้แจงการเบิกจ่าย ครั้งที่ 1/2564
17 กันยายน 2564 เวลา 11:57:18
82
11 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง : คู่มืออธิบาย แนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย
16 กันยายน 2564 เวลา 15:25:11
96
12 : ประกาศมหาวิทยาลยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการฯ
19 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:41:00
120
13 แบบฟอร์ม : แบบฟอร์มเอกสารการเบิกจ่ายที่แก้ไข
23 มิถุนายน 2564 เวลา 11:49:33
220
14 ประกาศ : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการฯ
23 มิถุนายน 2564 เวลา 11:26:51
109
15 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
23 มิถุนายน 2564 เวลา 13:13:26
103
16 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
23 มิถุนายน 2564 เวลา 13:13:46
94
17 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
23 มิถุนายน 2564 เวลา 13:13:57
100
18 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง : มาตรการบรรเทาผลกระทบจากค่าแรงขั้นต่ำ
23 มิถุนายน 2564 เวลา 13:14:36
100
19 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2555
23 มิถุนายน 2564 เวลา 13:14:45
105
20 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
23 มิถุนายน 2564 เวลา 13:14:58
99
21 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
23 มิถุนายน 2564 เวลา 13:15:14
109
22 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง : พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
23 มิถุนายน 2564 เวลา 13:15:22
92
23 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง : แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
23 มิถุนายน 2564 เวลา 13:15:35
109
24 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง : หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
23 มิถุนายน 2564 เวลา 13:15:46
123