Responsive image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

          การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ    เป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบแบบแผน  ซื่อสัตย์สุจริต  ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ   มีการพัฒนากระบวนการกำกับดูแล การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง   รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และประหยัด

พันธกิจ

          ๑.  ตรวจสอบการเงิน  บัญชี  การพัสดุ  และการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส

          ๒.  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย  แผนงาน   และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

          ๓.  ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายนอก  เช่น  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    เป็นต้น

          ๔.  ดำเนินงานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

          ๕.  บริการให้คำปรึกษา  แนะนำ  การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

          ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ  นอกเหนือจากการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี

กลยุทธ์

          ๑.  พัฒนาระบบและเทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

          ๒.  พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

          ๑.  เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและการกำกับดูแลการดำเนินงาน  ของส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          ๒.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมาย

          พัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก