Responsive image

ปิดตรวจสอบสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ตามแผนการตรวจสอบ พ.ศ. 2564

เข้าชม : 295 ครั้ง 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:52:35

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
วันพุธที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้