Responsive image

ปิดตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เข้าชม : 487 ครั้ง 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:11:19

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี