Responsive image

ปิดตรวจสอบกองคลัง

เข้าชม : 322 ครั้ง 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:54:29

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี

วันพุธที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมจินดามณี  ชั้น  ๒  สำนักงานอธิการบดี